Rael: Mensahero ng Elohim - Ang Kilusang Raelian
Ang aklat na kung saan ay literal wala sa loob ng mundong ito. I-download at basahin para sa iyong sarili!

Ang Kilusang Raelian

Rael: Mensahero ng Elohim

Rael: Mensahero ng ElohimSa edad na 27, Disyembre 13, 1973 isang umaga, habang kasagsagang matagumpay na nangunguna ang kanyang magazine tungkol sa kotseng pangangarera, si RAEL ay nagkaroon ng isang madramang engkuwentro sa isang tao na nagmula pa sa ibang planeta, sa isang patay na bulkan sa may sentro ng Pransya, na mas kilalang lugar "Puy de Lassolas". Ang taga-ibang planetang ito ang nagbigay sa kanya ng bagong detalyadong paliwanag tungkol sa kung paano nila tayo nilikha at ilang mga impormasyon kung paano oorganisahin ang ating kinabukasan, tulad ng pagkakasaad sa aklat: Intelligent Design. Matapos ang anim na sunud-sunod na pagkikita sa ganun ding lugar, tinanggap ni Rael ang misyon na ibinigay sa kanya na ipaalam sa buong sangkatauhan ang maka-rebolusyunaryong mensahe at pagpahandain ang sangkatauhan na tanggapin ang ating mga Manlilikha, ang Elohim, ng walang halong mistikal at takot, pero dapat ay maluwag sa kalooban na ituring bilang tao na katulad natin na may paggalang at pagpapasalamat. Makaraan ang ilang buwan matapos na tanggapin ang napakabigat na misyon, dala ng kabiglaanan ay nagkaroon si Rael ng pananakit ng tiyan gaya ng ulcer bago tuluyang nakapagdesisyon na talikuran na ang kanyang pinakamamahal na karera bilang mamamahayag ng kotseng pangarera at itinuon na lang ang pokus sa misyon na iniatang sa kanya ni Yahweh – ang taga ibang planeta na kanyang nakaengkuwentro. At sa loob ng taon na iyon matapos ang engkuwentro, siya na rin mismo ang nagpaimprenta ng mga libro na nagsasaad tungkol sa mga pangyayari at nailabas din sa dalawang pangunahing TV at Radyo ng Pransya, at nakapagpatawag ng pampublikong pagpupulong. Ang unang pampublikong pagpupulong ay ginanap sa Paris noong Setyembre 19, 1974 na nakakuha ng atensyon ng mahigit 2,000 ka-tao. Sa madaling sabi pagkatapos, naitatag niya ang samahang MADECH – ito’y isang grupo ng mga tao na interesadong siya’y tulungan sa kanyang napakabigat na misyon na nang katagalan ay naging Kilusang Raelian. Bago natapos ang taong 1974, ang samahang ito ay umabot sa bilang na 170 miyembro. Sa kasalukuyan ay nasa mahigit na 70,000 miyembro na kinabibilangan ng 97 na bansa.

Noong ika-7 ng Oktubre 1975, nagkaroon siya ng pangalawang engkuwentro at muli ay binigyan siya ng karagdagang impormasyon na naisulat naman sa pangalawa niyang aklat, ganunpaman ito’y bahagi pa rin ng Intelligent Design. Sa panahong iyon, si Rael ay nakapaglibot na sa maraming bahagi ng Mundo, nakapagsagawa ng mga pagpupulong at seminar sa iba’t-ibang bahagi ng kontinente upang makatagpo pa ng mga taong nagnanais makibahagi sa pagtanggap ng ating mga Manlilikha.

Nakapagsulat din siya ng iba pang aklat tulad ng Sensual Meditation kung saan ay sentrong bahagi pa rin ito ng kanyang mga aral, "Geniocracy" upang maitaguyod pa ang mas maraming maka-intelehinteng pamamahala sa ating planeta at ang "Yes To Human Cloning" ipinapaliwanag ang posibilidad ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan at isang napakagandang kinabukasan na inaasahan nating maipagpapasalamat sa Agham.

Sa nagdaang mga taon, si Rael ay inspirado sa pagsasagawa ng mga pampublikong aksyon gaya ng sa mga paaralan para maitaguyod ang paggamit ng mga condom at ang pagsasalsal; resulta ng ganitong pangangampanya sa buong Mundo ay nakakuha ng ilang suporta mula sa mga maliliit na grupo gamit ang sawikain "ang hayaan ang diperensya ng bawat isa ay hindi sapat, dapat ay mahalin ang mga diperensyang ito" sa mga nakakaistorbong kahilingan na magkaroon ang lahat ng mga Pang-relihiyong aklat na magbibigay pagkakasala sa mga hindi rumerespeto sa mga Karapatang Pantao; magmula sa suporta ng Human Cloning sa pamamagitan ng naitatag ng Kilusang Clonaid, hanggang sa pagtataguyod ng GMO bilang natatanging tsansa para sa lahat ng tao sa Mundo na magkaroon ng sapat na pagkain; magmula sa pagkakatatag ng Kilusang Clitoraid, isang uri ng samahan upang matulungan ang ibang mga babae na magkaroon ng pagtutule sa kanilang mga tinggel upang maisaayos ang tinggel ng mga babaeng hindi nagkakaroon ng kasiyahan kapag nagsasagawa ng aktuwal na seksuwalidad, nang sa ganun sila’y muling magkaroon ng kasiyahang seksuwal at para na rin sa panawagan ng lahat ng tradisyunal na Aprikanong lider na makalikha ng Nagkakaisang Estado ng Aprika.

Si Rael ay naging panauhin ng ilang mga kilalang pangunahing programa sa TV sa Mundo tulad ng 60 minuto, CNN, FOX, at BBC news programs, ganun din ang progmang Breakfast with Frost at Entertainment Tonight, at ilan pang nasabing programa. Siya’y naimbitahan din sa harap ng American Congress na magpaliwanag ng kanyang pananaw hinggil sa Siyensya at naging panauhin din ng ilang mga Lider dito sa Mundo, kabilang na si President Denis Sassou N'Guesso of Congo bilang unang lider na tumanggap sa kanya noong taong 2000. Maraming mga artista ang kumilala sa kanya tulad nina French author Michel Houellebecq at Hugh Hefner.

Sa bawat kultura sa Mundo, ay may inaasahang mensahero, maaring ito ay ang Maitreya ng mga Buddhists, ang Mesiya ng mga Jews, ang Paraclet ng mga Kristiyano, o ng iba pang sugo na may sariling katawagan ng iba pang tribo sa buong Mundo. Itong mga inaasahang mensahero, tulad ng mga nabanggit na, ay maariing hindi nakapagpakuntento ng bawat isa, pero naipapahayag ang kung ano ang dapat asahan ng ating Manlilikha mula sa atin. Ganito rin ngayon ang ginagawa ni RAEL sa halos mahigit 30 taon na mula sa kasalukuyan, ang walang pampalubag-loob na pagbiyahe habang sinasang-ayunan ang hindi pag-angkin o pagmantine ng anuman sa Mundo, pero ibinibigay ang empasiya sa pagbubuhos ng lahat para sa pagtanggap sa ating Manlilikha sa isang embahada na siyang hiling ng mga Elohim na dapat ay maitayo na bago ang 2035.